Jaki powinien być dobry podręcznik do religii?

Pedagodzy wskazują na różnorodne funkcje podręczników, z których można wyróżnić cztery podstawowe funkcje, czyli informacyjną, badawczą, praktyczną i samokształceniową. Warto podkreślić, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii właśnie w taki sposób publikuje.

Jakie funkcje spełnia podręcznik do religii?

Określone funkcje powinny być również wypełniane przez podręczniki do nauki religii, które ze względu na cel i zadanie nauczania, powinny rozszerzać wiedzę na temat religii. Także funkcje edukacyjne i oświeceniowe powinny być realizowane w podręcznikach religii . Oznacza to, że taki podręcznik jest w głównej mierze przewodnikiem w poznawaniu prawdy. Czyni to poprzez systematyczne dostarczanie uczniom wiedzy na temat religii i prawd, w które wierzymy. Przekazywana wiedza powinna tym samym pobudzać pragnienie wiary.

Podręcznik do religii w poznaniu prawd wiary

Prawda o historii zbawienia, przekazana w katechezach, wymaga poznania i zrozumienia. Dlatego też wydawnictwo Jedność podręczniki do religii zaopatruje w bardzo szczegółowy wykaz prawd wiary i historii chrześcijaństwa. Należy do tego zaliczyć:

  • cytaty słów Jezusa,
  • pamięć ważnych fragmentów biblijnych,
  • Dziesięć Przykazań,
  • formuły Wyznania Wiary,
  • głównych modlitwy.

Bardzo ważne jest, oczywiście, aby te zapadające w pamięć teksty były jednocześnie przyswajane wewnętrznie i stopniowo pogłębiane w myślach, tak aby stały się osobiste.

Znaczenie oprawy graficznej i konstrukcji podręcznika do religii

Źródłem informacji w materiałach dydaktycznych są nie tylko teksty (słowa, opisy, wyjaśnienia, definicje), ale także formy ilustrowane, składające się z fotografii, rysunków, tabel i wykresów. Także one skłaniają uczniów do znalezienia prawdziwych problemów wokół nich.

Analiza tekstów w nauczaniu religii

Wymaga to przedstawienia treści w sposób problematyczny, zadając wiele pytań stymulujących aktywność twórczą i samodzielne myślenie. Funkcja ta jest osiągana poprzez analizę tekstów źródłowych, w szczególności Biblii, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Synodów, nauczanie Papieża oraz fragmentów dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotową kwestią i z nauką Kościoła. Wiek i umiejętności uczniów są bardzo ważne na każdym etapie edukacji, dlatego w podręcznikach i przewodnikach nie może brakować tekstów źródłowych. Analiza taka pomoże uczniom dowiedzieć się prawdy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jak podręcznik do religii powinien uczyć praktykowania wiary?

Funkcja praktyczna, zwana również funkcją transformacyjną, obejmuje praktyczne konsekwencje poznanych prawd. Umiejętności przetwarzania i codzienna praktyka wiary. Zatem podręcznik do nauki religii powinien kształtować postawy prowadzące dzieci i młodzież do całkowitego uczestnictwa we wspólnocie kościelnej i dawania dowodu życia apostolskiego i misyjnego. Toteż wydawnictwo Jedność podręczniki do religii publikując, te postulaty stara się w nich uwzględnić (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc).

Wykorzystanie podręcznika w katechezie

Biorąc pod uwagę, że głównym celem katechezy jest doprowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem, a nawet do głębszej zażyłości z Nim, faktyczna funkcja podręcznika musi być uznana za wyjątkowo ważną. Pamiętajmy, że podczas religii staramy się w głównej mierze formować człowieka dojrzałego w wierze, a nie takiego, który zna tylko Jezusa i jego nauki. W związku z tym wydawnictwo Jedność podręczniki do religii poprzez wybór treści edukacyjnych:

  • subtelnie kształtują zainteresowanie;
  • łączą teorię z praktyką;
  • dostarczają treści inspirujący ludzi do samodzielnego poszukiwania rozwiązań;
  • wskazują na pogłębienie wiary.

Funkcja misyjna podręcznika

Funkcja ta jest ściśle związana z misyjną funkcją nauczania religijnego, chociaż należy pamiętać, że misyjna funkcja podręcznika jest również realizowana przez inne elementy. Szczególne znaczenie misyjne podręcznika powinno być odzwierciedlone w tym, że inni członkowie rodziny ucznia mogą z niego korzystać także w celu przekazywania wiedzy religijnej. Wartości moralne mogą być przenoszone przez fragmenty utworów literackich umieszczonych w podręcznikach, przez biografię konkretnej osoby lub przez konkretne czyny. Jest to zachęta dla jednostek do refleksji nad swoim życiem, swoimi przekonaniami, postawami wobec innych i sposobem istnienia w społeczeństwie. Książka do nauki religii będzie skuteczna tak długo, jak długo będzie spełniać swoją funkcję formacyjną.

Rozwój religijności ucznia

Kiedy treść materiału nie tylko budzi i rozwija zdolności poznawcze i zainteresowania uczniów, ale także motywuje i realizuje, w grę wchodzi samokształceniowa funkcja podręcznika. W przypadku podręczników do nauki religii funkcję tę spełnia zdolność książki do rozbudzenia zainteresowania ucznia sprawami religijnymi, wywołania w nim zainteresowania. Uczniowie są pozytywnie zmotywowani do dalszego pogłębiania prawdy swoich wyuczonych przekonań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com