Jaki powinien być dobry podręcznik do religii?

Pedagodzy wskazują na różnorodne funkcje podręczników, z których można wyróżnić cztery podstawowe funkcje, czyli informacyjną, badawczą, praktyczną i samokształceniową. Warto podkreślić, że wydawnictwo Jedność podręczniki do religii właśnie w taki sposób publikuje.

Jakie funkcje spełnia podręcznik do religii?

Określone funkcje powinny być również wypełniane przez podręczniki do nauki religii, które ze względu na cel i zadanie nauczania, powinny rozszerzać wiedzę na temat religii. Także funkcje edukacyjne i oświeceniowe powinny być realizowane w podręcznikach religii . Oznacza to, że taki podręcznik jest w głównej mierze przewodnikiem w poznawaniu prawdy. Czyni to poprzez systematyczne dostarczanie uczniom wiedzy na temat religii i prawd, w które wierzymy. Przekazywana wiedza powinna tym samym pobudzać pragnienie wiary.

Podręcznik do religii w poznaniu prawd wiary

Prawda o historii zbawienia, przekazana w katechezach, wymaga poznania i zrozumienia. Dlatego też wydawnictwo Jedność podręczniki do religii zaopatruje w bardzo szczegółowy wykaz prawd wiary i historii chrześcijaństwa. Należy do tego zaliczyć:

  • cytaty słów Jezusa,
  • pamięć ważnych fragmentów biblijnych,
  • Dziesięć Przykazań,
  • formuły Wyznania Wiary,
  • głównych modlitwy.

Bardzo ważne jest, oczywiście, aby te zapadające w pamięć teksty były jednocześnie przyswajane wewnętrznie i stopniowo pogłębiane w myślach, tak aby stały się osobiste.

Znaczenie oprawy graficznej i konstrukcji podręcznika do religii

Źródłem informacji w materiałach dydaktycznych są nie tylko teksty (słowa, opisy, wyjaśnienia, definicje), ale także formy ilustrowane, składające się z fotografii, rysunków, tabel i wykresów. Także one skłaniają uczniów do znalezienia prawdziwych problemów wokół nich.

Analiza tekstów w nauczaniu religii

Wymaga to przedstawienia treści w sposób problematyczny, zadając wiele pytań stymulujących aktywność twórczą i samodzielne myślenie. Funkcja ta jest osiągana poprzez analizę tekstów źródłowych, w szczególności Biblii, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Synodów, nauczanie Papieża oraz fragmentów dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotową kwestią i z nauką Kościoła. Wiek i umiejętności uczniów są bardzo ważne na każdym etapie edukacji, dlatego w podręcznikach i przewodnikach nie może brakować tekstów źródłowych. Analiza taka pomoże uczniom dowiedzieć się prawdy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jak podręcznik do religii powinien uczyć praktykowania wiary?

Funkcja praktyczna, zwana również funkcją transformacyjną, obejmuje praktyczne konsekwencje poznanych prawd. Umiejętności przetwarzania i codzienna praktyka wiary. Zatem podręcznik do nauki religii powinien kształtować postawy prowadzące dzieci i młodzież do całkowitego uczestnictwa we wspólnocie kościelnej i dawania dowodu życia apostolskiego i misyjnego. Toteż wydawnictwo Jedność podręczniki do religii publikując, te postulaty stara się w nich uwzględnić (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc).

Wykorzystanie podręcznika w katechezie

Biorąc pod uwagę, że głównym celem katechezy jest doprowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem, a nawet do głębszej zażyłości z Nim, faktyczna funkcja podręcznika musi być uznana za wyjątkowo ważną. Pamiętajmy, że podczas religii staramy się w głównej mierze formować człowieka dojrzałego w wierze, a nie takiego, który zna tylko Jezusa i jego nauki. W związku z tym wydawnictwo Jedność podręczniki do religii poprzez wybór treści edukacyjnych:

  • subtelnie kształtują zainteresowanie;
  • łączą teorię z praktyką;
  • dostarczają treści inspirujący ludzi do samodzielnego poszukiwania rozwiązań;
  • wskazują na pogłębienie wiary.

Funkcja misyjna podręcznika

Funkcja ta jest ściśle związana z misyjną funkcją nauczania religijnego, chociaż należy pamiętać, że misyjna funkcja podręcznika jest również realizowana przez inne elementy. Szczególne znaczenie misyjne podręcznika powinno być odzwierciedlone w tym, że inni członkowie rodziny ucznia mogą z niego korzystać także w celu przekazywania wiedzy religijnej. Wartości moralne mogą być przenoszone przez fragmenty utworów literackich umieszczonych w podręcznikach, przez biografię konkretnej osoby lub przez konkretne czyny. Jest to zachęta dla jednostek do refleksji nad swoim życiem, swoimi przekonaniami, postawami wobec innych i sposobem istnienia w społeczeństwie. Książka do nauki religii będzie skuteczna tak długo, jak długo będzie spełniać swoją funkcję formacyjną.

Rozwój religijności ucznia

Kiedy treść materiału nie tylko budzi i rozwija zdolności poznawcze i zainteresowania uczniów, ale także motywuje i realizuje, w grę wchodzi samokształceniowa funkcja podręcznika. W przypadku podręczników do nauki religii funkcję tę spełnia zdolność książki do rozbudzenia zainteresowania ucznia sprawami religijnymi, wywołania w nim zainteresowania. Uczniowie są pozytywnie zmotywowani do dalszego pogłębiania prawdy swoich wyuczonych przekonań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Wspaniałe podręczniki do religii

Nowe podręczniki

Z wielu podręczników proponowanych przez wydawnictwo “Jedność”, warto zwrócić uwagę na nową serię podręczników do nauki religii. Autorzy, Dariusz Kurpiński, Elżbieta Kondrak, Jerzy Snopek i inni, postarali się o to, aby zawarta w podręcznikach treść pozwalała na naukę w miły i naprawdę przyjemny dla uczniów sposób. Jak wiemy, religia to przedmiot, który łączy ze sobą wiedzę o kościele, naukę o przykazaniach i prawdach wiary, daje wskazówki i podpowiada, w jaki sposób wejść w osobistą relację z Panem Bogiem. Dlatego ważne jest, aby do tych wszystkich wymagań dostosować odpowiednią podstawę dydaktyczną w formie interesujących podręczników.

Ciekawa seria

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii to nowa seria, np: “Poznaję Boży Świat”, “Spotkania dzieci Bożych”, “Tak, Jezus mnie kocha” i inne. Książki zaplanowano tak, aby były jednocześnie zeszytami do ćwiczeń, z zadaniami do samodzielnego wykonania, np. kolorowanki, rysunki na określony temat, oraz podręcznikami zawierającymi aż 60 tematów do opracowania. Na stronie wydawnictwa, katecheci mają możliwość pobrać materiały do zajęć i lekcji prowadzonych zdalnie. Zadania zostały przystosowane do tego aby rozwiązania ćwiczeń mogły być przerabiane i zapisywane w komputerze.

Rozmaitości religijne

Do każdego podręcznika stworzono przewodnik metodyczny oraz teczkę pomocy z płytą CD oraz osobną książeczkę z tekstami i opowiadaniami. Teczka pomocy zawiera materiały dla katechety w formie kolorowych ilustracji, planszy z ruchomymi elementami do przedstawień w formie teatrzyku, oraz płytę. Dodatki te pozwalają na pełne wykorzystanie zawartości i przyswojenie wiedzy poprzez praktyczne zadania. Płyta zawiera teksty, pliki do wyświetlania lub wydruku, oraz piosenki dostosowane do wieku uczących się dzieci. Materiały te są dużym wsparciem dla nauczycieli, którzy mając do dyspozycji tak szeroki wachlarz narzędzi łatwiej i pełniej zrealizują obowiązujący program.

Uśmiech dziecka

Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel może skorzystać z umieszczonego w podręczniku Dyplomu ukończenia katechezy przedszkolnej. Podręczniki do religii wydawnictwa  “Jedność” to wydanie godne polecenia dla osób układających program dydaktyczny i zatwierdzających podręczniki szkolne. Malowanki, kolorowanki i wycinanki spodobają się dzieciom w każdym przedziale wiekowym, dając im dużo radości, a o przecież chodzi o to, aby wdrażanie materiału miało miejsce w atmosferze zabawy. Dzieci kochają radość i śmiech, dlatego dzięki pozycjom wydawnictwa “Jedność” nauka religii będzie wyglądać ciekawie i interesująco. 

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com